top of page

Breaking

news

Stor satsning på idéutveckling i Skåne och Blekinge

Den regionala hållbara tillväxten i Skåne och Blekinge är beroende av att fler människor ges möjlighet att utveckla sina idéer och att fler nya företag etableras i regionen, vilket är av stor vikt då befintligt näringsliv drabbats hårt av Covid-19. De tre inkubatorerna Blekinge Business Incubator, Minc i Malmö och Ideon Innovation i Lund och Blekinge Tekniska Högskola har av Region Blekinge samt Tillväxtverket beviljats projektmedel för att starta förinkubatorn PreInk i Blekinge och Malmö-Lund. Projektet startas direkt och kommer att pågå tom februari 2023.

Problemen projektet syftar till att lösa är behovet av ett tydligt program som stimulerar och stöttar tidiga entreprenörer med verktyg, modeller, finansieringsmöjligheter, nätverk och en fysisk miljö som inte enbart är kopplad till en specifik ort utan ger entreprenörerna en naturlig koppling till flera av de ledande innovationsmiljöerna i södra Sverige.

Projektpartnerskapet har identifierat att befintliga strukturer inte klarar av att fånga upp alla entreprenörer i ett tidigt skede där affärsidén inte är tillräckligt väl utvecklad eller där entreprenören av andra anledningar inte lever upp till grundkriterierna för att ta del av ett inkubatorsprogram. Därmed missas ett stort antal möjliga affärsidéer och etableringar av nya företag. Med ett förinkubatorsprogram förväntas detta leda till att nya typer av entreprenörer och affärsidéer söker sig till inkubatorerna.

Genom att fler väljer förädla sina idéer och starta företag skapas ökade möjligheter till sysselsättning och en ökad produktivitet i regionerna.

Nu utvecklas ett program för att stärka entreprenörerna, ta tillvara entreprenörskapet och stärka inkubatorernas möjligheter att attrahera fler affärsidéer med hållbarhet som drivkraft och förbereda fler att ta nästa steg in i en inkubator.

​Samarbetspartners i projektet är BBI, Blekinge Tekniska Högskola, Minc i Malmö och Ideon Innovation i Lund. Projektet är en gemensam satsning där parterna tillsammans utvecklar ett program som utformats utifrån all den interna expertkompetens som byggts upp och med hjälp av externa samarbetspartners stöd och kunskap. Entreprenörerna får tillgång till alla miljöer samtidigt samt interaktion med övriga inkubatorbolag och nätverk.

Genom Region Blekinges stöd till projektet, möjliggörs dessutom en extra satsning på att utveckla idéer från studenter och forskare i Blekinge.

Projektet möjliggör på sikt att antalet nystartade företag ökar bland de grupper som idag är underrepresenterade bland landets företagare. Exempelvis är det entreprenörer med sociala innovationer. Projektet vill även bidra till en jämnare könsfördelning vad gäller nyföretagandet i regionerna.

När planerna för PreInk drogs upp förändrades plötsligt världen av Coronapandemin. Och det gör att programmet också riktar sig till företag som fått sin marknad förändrad och behöver leta efter nya affärsidéer.

 

” Minc vill nå och stötta talanger med förmågor att vara en del i ett nystartat bolag – de behöver inte ha startat ett bolag. Vi ser även en stor och outnyttjad potential i att nå potentiella entreprenörer från underrepresenterade delar av Malmö. Framgångsrika bolag drivs av drivna entreprenörer – vi hoppas kunna stötta fler sådana med hjälp av projektet”, menar Jeanette Andersson, VD på Minc.

 

” Vi är väldigt positiva till att projektet och ser det som en viktig pusselbit i Innovationssystemet i södra Sverige. Att dessutom fördjupa samarbetet med BTH samt våra branschkollegor i Skåne tror vi komma gynna båda regionerna” Anders Cronholm, VD BBI.

 

”Entreprenörer är oerhört viktiga för samhällets och näringslivets utveckling,

men i de tidigaste faserna av idéutvecklingen står de ofta ganska ensamma,

utan nätverk, finansiering eller den kompetens som krävs. Genom gränsöverskridande samverkan har projektet stor potential att matcha entreprenörer med ett ändamålsenligt stöd för att ta nästa steg.” Andreas Larsson, Vicerektor, Blekinge Tekniska Högskola.

 

För kontakt:

Anders Cronholm, VD BBI

Tel: 070 821 72 72

Andreas Larsson,

Vicerektor för samverkan,

innovation och entreprenörskap

BTH

Tel: 070 332 18 74

Ola Andersson, VD Ideon Innovation

Tel: 0708 42 48 73

Jeanette Andersson, VD Minc

Tel: 0733 181 98

Projektet PreInk är en satsning på 18,9 mkr och finansieras med totalt 9 468 000 kr via strukturfondspartnerskapet i Skåne-Blekinge, region Blekinge finansierar med 3 000 000 kr och inkubatorerna går också in med egen medfinansiering. Projektet pågår fram till våren 2023 och är ett samverkansprojekt mellan parterna Blekinge Business Incubator (BBI), Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Ideon Innovation i Lund och Minc i Malmö. PreInk kommer att starta för ansökningar inom kort.

TOPPNYHETER
Archive
TAGGAR
bottom of page